תכנית עסקית וניהול תזרים מזומנים

בטרם פתיחת העסק חדש באילת יש לבחון את הכדאיות הכלכלית שלו ולקבל תמונת מצב אמיתית של הרעיון העסקי. בכדי לאמוד על כך תוכן תכנית כלכלית לניתוח נקודת האיזון בעסק , תכנית עסקית, תמחור, הנחיה באופן ההתנהלות מול ספקים ולקוחות, בקרה על כניסה ויציאה של מזומנים, התנהלות מול הבנק וכיו"ב. נעזור לך ובמידת הצורך נמליץ על שיתוף פעולה וליווי של יועץ כלכלי למס' חודשים. חשוב לציין כי דילוג על שלב זה גורם להפסד כספי.  ‏‏לחצו כאן לגיליון שערכתי ל‏‏ניתוח נקודת האיזון בעסק

 צורת ההתאגדות לניהול העסק

ניתן לנהל את העסק במסגרת של יחיד, שותפות, חברה רגילה וחברה משפחתית. לכל צורת התאגדות כזו יתרונות וחסרונות. באמצעות ייעוץ מתאים ובהתחשב בסביבה העסקית שאתם הולכים לנהל תתקבל ההחלטה באיזו מסגרת כדאי לפעול.

 בני זוג נשואים

בני זוג נשואים זכאים להטבות מס שונות בכפוף לתנאים מסוימים. לעיתים עוד בטרם נתקבלה ההחלטה להתחתן יש לדעת כיצד לנהוג טרם פתיחת העסק וההודעה על פתיחת העסק לרשות המיסים.

 הדיווח והרישום ברשות המיסים

ניהול עסק דורש דיווח לרשות המיסים; מס הכנסה ומס ערך מוסף. בנוסף, דיווח למוסד לביטוח לאומי במקרה של עוסק יחיד. עם קבלת ייפוי כוח מהלקוח, המשרד יטפל בכל מילוי הטפסים לרשויות הנ"ל. מסגרת ניהול של חברה בע"מ המשרד יטפל בהקמתה ברשם החברות. בסוף ההליך נמציא עבורך תעודת עוסק מורשה ממע"מ, תקבל הודעה על פתיחת התיק ממס הכנסה והודעה מהמוסד לביטוח לאומי על שינוי מעמדך לעצמאי.

 ניהול חשבונות של העסק

על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת הפעילות העסקית לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.

ניהול חשבונות –  פירושו רישום הפעולות הכספיות בארגון. ישנם שני סוגי הנהלת חשבונות:

ראה מאמרינו בעניין: מה זה הנהלת חשבונות? 

הנהלת חשבונות כפולה (גם דו צדדית) –  נרשם המקור של כל קבלת כספים (הכנסות) או נכסים אחרים והשימוש (הוצאות) שנעשה בכל הוצאת כספים או נכסים. הנהלת חשבונות כפולה נותנת תמונה מלאה על מצבו של העסק והיא דו"ח רווח והפסד  ויתרות של  נכסים והתחייבויות – הון ומאזן. הנהלת חשבונות כזו מתאימה לחברות , מוסדות ציבור , ועסקים בעלי היקף כספי גדול מאד.

  1. הנהלת חשבונות חד צידית – נרשמות הכנסות והוצאות בלבד. נותנת מידע רק על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) של העסק. בהתאם לסיווג העסק שלך על פי הוראות ניהול ספרים , נדריך אותך אלו פנקסים עליך לנהל , איזה סוג של ניהול חשבונות אתה צריך, האם אתה צריך קופה רושמת, מהם ההוראות לרישום התקבולים וכיצד מתנהלים מול משרד להנהלת חשבונות.

 העסקת עובדים

העסקת עובדים אינה אפשרית ללא משרד המתמחה בכך. העסקת עובדים מחילה על מעסיקים מס' רב של חוקים, תקנות, צווי הרחבה והוראות שעה שכל עיסוקן הוא היחסים שבין העובד למעביד והדיווח והתשלום לרשויות המס בגין תשלום המשכורת. נפתח עבורך תיק ניכויים במס הכנסה, נדריך אותך לאורך הדרך כמעסיק , נפיק עבור עובדיך תלושי שכר ונגיש את הדוחות.

 תשלום מיסים

  1. מס הכנסה: מידי חודש או חודשיים יש לשלם מקדמות כספיות על חשבון המס המגיע מהרווח השנתי הצפוי של העסק. המקדמה היא אחוז שנקבע ע"י מס הכנסה כשהוא מוכפל במחזור ההכנסות של העסק. אחוז זה ניתן לשינוי וכאשר לא צפוי רווח שיגיע לחבות במס, גם לביטול.
  2. ביטוח לאומי: תשלום חודשי וקבוע שנקבע בתחילה על פי הצהרת המבוטח על הרווח החודשי הצפוי. התשלום ניתן לשינוי אחת לשלושה חודשים. בסופו של דבר, דמי הביטוח משולמים על פי הרווח שהוצג בדו"ח השנתי למס הכנסה. המשרד מטפל בכל הדיווחים, התשלומים והשינויים הנדרשים לתשלום המיסים.

 הגשת דו"ח שנתי על ההכנסות

דו"ח שנתי למס הכנסה מהווה דו"ח שמאגד בתוכו את כל נתוני ההוצאות וההכנסות של עסק בשנת המס כשתוצאת הרווח או ההפסד מתקבלת ממערכת הנהלת החשבונות שנוהלה באופן חודשי במהלך כל שנת המס. שנת מס מתחילה ב – ‎1 לינואר ומסתיימת ב- ‎31 לדצמבר של אותה שנה. כמו כן, הדו"ח כולל דיווח על הכנסות אחרות שיש לך; מילואים, דמי לידה, דמי פגיעה, השכרת נכסים, וכיו"ב.

הדו"ח השנתי מכיל פרטים כמו: דו"ח רווח והפסד, דו"ח תיאום הוצ' רכב , דו"ח מותאם לצרכי מס, טופסי 106, אישורי הפקדות לקרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, ביטוח אי כושר עבודה, אישורים בנוגע לתשלומי ביטוח לאומי, אישורי תרומות, ניכוי מס במקור, אישורים מהבנק על הכנסות משוק ההון וריבית וכיו"ב. הדו"ח מוגש למס הכנסה ועל פי תוצאות הרווח נקבע באופן סופי המס השנתי ודמי הביטוח.

המשרד יגיש עבורך את הדו"ח השנתי תוך ניצול אופטימאלי של כל ההוצאות, הניכויים והזיכויים המגיעים לך, ובכך יפחית את נטל המס שיוטל עליך.