hero-pic

עובד מעביד

עובד מעביד | ארז מדמוני

 

מאמרים בעניין עובד ומעביד

דמי הבראה

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה חקיקה

פנקס השכר תיקון 24

חוק להגברת אכיפה של דיני עבודה

 

טפסים שימושיים לעובד ולמעביד :

מכתב פיטורין עם הודעה מוקדמת

אישור העסקה

אישור מעסיק למס הכנסה לתיאום מס

הודעה בדבר תנאי עבודה

הסכם עבודה כללי

עובד מעביד

טופס קבלת עובד חדש

כתב התחייבות לשמירת סודיות

כתב קבלה וסילוק

מודעה לתלייה בעסק  בדבר עיקרי זכויות העובד

הסכם עבודה כללי לעובד גלובלי

נגישות
ארז מדמוני