תקנון אתר משרד "מדמוני ארז – חשבונאות וייעוץ מס"

משתמש יקר , אני מברך אותך על השימוש באתר.

מנהל האתר – מדמוני ארז , יועץ מס.

 1. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן, אנא קרא תנאים אלה בעיון, שכן השימוש באתר זה מעיד כי הנך מסכים ומקבל את תקנון האתר.
 2. אתר "מדמוני ארז" , הנו אתר האינטרנט הרשמי שלמשרד מדמוניארז (להלן – האתר).
 3. השימוש באתר המשרד מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה. מטרתו של תקנון זה להסדיר את השימוש באתר. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי השימוש הכלולים באתר זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.
 4. בתקנון זה יינתנו למונחים הבאים הפירושים שלהלן: "מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל. "האתר" – אתר המשרד. "משתמש"-כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.
 5. הניסוחים בתקנון זה מובאים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
 6. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהתכנים ו/או השירותים המוצעים למשתמש הינם כמות שהם והאתר ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו וכי השימוש בשירותי האתר כפוף להסכמת המשתמש ולתקנון זה.
 7. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהאתר אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ו/או באתר ותכניו.
 8. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהאתר פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 9. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 10. יתכן שהמידע המתפרסם באתר מאפשר הפניה לאתרים נוספים באינטרנט ("לינקים"). האתר אינו אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרות לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
 11. המשרד אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. עם זאת מפעיל האתר יעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור, בהקדם. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 12. אתר "מדמוני ארז"מדמוני ארזיועץ מס , או כל אדם מטעמו , לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו.
 13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 14. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו תהיה לבתי המשפט המוסמכים באילת.

 

 

 

ארז מדמוני רחוב ברנע 430/3 אילת ת.ד 7192 מיקוד 88560  פקס מרכזי:  08-6374460, מרכזייה: 08-6374450.