הדגשים בנושא מע"מ על בסיס מזומן

תיקון  42  לחוק מס ערך מוסף

התיקון חוקק לעסקים:

         א.         ליצרנים קטנים (מחזור הכנסות כולל מע"מ של 1,950,000 שקל או עד 6 מועסקים) – הוראת שעה לשנת 2012 ואפשרות לשר האוצר להאריך את התקופה.

         ב.         נותני שירותים (לא מדובר בעוסקים שמוכרים סחורה, אלא נותנים שירות( והמחזור השנתי שלהם אינו עולה על  15,000,000 שקל.

 מהות התיקון:

מעבר לשיטת תשלום המע"מ על בסיס מזומן (בעת התשלום בפועל) במקום על בסיס מצטבר.

כלומר תירשם חשבוניות מס רק לאחר שנתקבל תשלום בגין אותה עסקה.

 המצב לפני התיקון:

מועד הוצאת חשבונית המס היה 14 יום ממועד החיוב במס, לגבי עסקאות שמועד החיוב במס שלהם הוא על בסיס מצטבר ו- 7 ימים לגבי עסקאות שמועד החיוב במס שלהם הוא על בסיס מזומן.

אין התחשבות אם הלקוח שילם את התמורה ולכן היה צריך לשלם את המע"מ ממקור זר.

מקור הבעיה נבע מסעיפים 22 ו-24 לחוק מע"מ שקבעו כי מועד החיוב במס בעסקאות של מכר טובין הוא היום שבו המוצר נמסר פיסית לקונה, ובעסקאות שעניינן מתן שירות, מועד החיוב במס הוא בעת מתן השירות.

עוסקים נדרשו לממן מכיסם את תשלומי המע"מ למרות שמבחינה כלכלית הקונה הוא שאמור לשאת בנטל התשלום, והמוכר או נותן השירות אמורים לשמש צינור טכני להעברת המע"מ מהקונה אל המדינה.

חוקים אלו פגעו ביכולת של עסקים קטנים ובינוניים לממן את תשלום המע"מ ושלחו אותם למקורות מימון זר קרי , הון עצמי , בנקים , שוק אפור.

 הדגשים:

הקונה לא ידרוש חשבונית מס אלה עם קבלת התמורה בלבד ועל הסכום שהתקבל.

לאחר קבלת התשלום בפועל יש לרשום חשבונית מס תוך 14 יום מיום קבלת התשלום.

יש להפיק בכל מקרה "חשבונית עסקה" במקום חשבונית מס.

בעסקאות שמשולמות בתשלומים יש להפיק חשבונית מס רק במועד קבלת כל תשלום בפועל.

התיקון חל גם על שותפויות וחברות בע"מ.

טפסים שימושיים למע"מ