hero-pic

מס הכנסה

מס הכנסה | ארז מדמוני

 

מאמרים בנושא מס הכנסה שכדאי לקרוא:

הפטור ממס על הפיצויים

השכרת דירות

לעבוד מהבית ולנכות הוצאות בדוח למס הכנסה

הקטנת נטל המס על הפיצויים

מיסוי התא המשפחתי

מהן הוצאות מוכרות

 

טפסים שימושיים בנוגע למס הכנסה

תצהיר בדבר נשואים החים בנפרד   אישור תושבות   אישור תושבות באילת   ביטול מקדמות טופס א   ביטול מקדמות טופס ב   ביטול מקדמות טופס ג   בקשה לסגירת תיק     בקשה לקבלת מידע    בקשה לתיאום מס טופס 116       פתיחת תיק ותיק ניכויים לתאגיד     דברי הסבר למילוי הצהרת הון  בקשה לפטור או הפחתת המס במקור בקשה לתיאום מס   טופס 116   טופס 101 לשנת 2020  בקשה לסגירת תיק מס הכנסה טופס מילוי הצהרת הון בקשה לפריסת שבח ריאלי

נגישות
ארז מדמוני