hero-pic

מיסוי התא המשפחתי

מיסוי התא המשפחתי | ארז מדמוני

עבודה ומיסוי בתא המשפחתי.

 עבודה של בני זוג בעסק משותף או של בני משפחה סבים , הורים , אחים ודודים היא עניין שכיח.

חוקי המס דנים במיסוי התא המשפחתי בענייני מס הכנסה , מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי.

במאמר זה אנסה להביא בפניכם בקצרה ובתמציתיות שלוש סוגיות הדנות במיסוי התא המשפחתי במס הכנסה.

סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה. (סעיף זה בוטל, אני מביא במאמר את הרקע לחוק הקיים היום)

עד שנת 2004 הייתה הכנסת בן או בת הזוג מהעסק המשותף נחשבת כהכנסת "בן הזוג הרשום"  ולא היו בגין ההכנסה הטבות מס כלשהן.

החל משנת 2004 ולאחר מאבקים משפטיים שהובילו לחקיקה בנושא , זכאים בני זוג שיעשה לטובת בן או בת הזוג שעובדים בעסק והם אינם "בן הזוג הרשום" , חישוב מס נפרד על הכנסה של כ- 48,960 שקל בשנה , נכון לשנת המס 2012 ומתעדכן אחת לשנה על פי המדד.

ההטבה בשיעורי מס גבוהים מתבטאת בחיסכון של אלפי שקלים.

התנאים – עבודה למשך 10 חודשים בשנה לפחות , 36 שעות עבודה בשבוע לפחות , בית העסק אינו בבית המגורים , אין הכנסות נוספות ממשכורת או עסק , מסירת הודעה למס הכנסה.

גם במסגרת פעילות עסקית של חברה בע"מ לא תותר לצרכי מס הכנסה משכורת לבן או בת הזוג שמעל 48,960 שקל בשנה אם לבני הזוג שליטה בחברה. כל האמור לעיל רלוונטי עד ליום 31.12.2013.

מיום  1.1.2014  מהפכה  במיסוי  של  בני  הזוג  שעובדים  בעסק  משותף

נחקק סעיף 66(ד) חדש ובוטל סעיף 66(ה)

שר האוצר יאיר לפיד הפגין אומץ לב ונכנע לדרישות הציבור וללחץ שהופעל על ידי הלשכות המקצועיות, יועצי המס, רואי החשבון ועורכי הדין, וביום 11/12/2013 ועדת הכספים אישרה את הנוסח של החוק החדש כפי שהוצע על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה בדבר ביטול החוק המנדטורי המונע מבני זוג העובדים יחד בעסק משותף חישוב מס נפרד על הכנסתם. את הצעת החוק הישנה פירטנו במבזק מיום 09/06/2013. חברי ועדת הכספים נלחמו עד לרגע האחרון בניסיונות של רשות המיסים לשים "מוקשים" בחוק והתוצאה הסופית היא ביטול עיוות היסטורי ואפליה מתמשכת של זוגות נשואים כשהשורה התחתונה היא חסכון של עשרות אלפי שקלים במס ההכנסה.
להלן תמצית של הדברים החשובים בחוק שאושר:
החוק יוחל מיום 1.1.2014 ולא עבור השנים שעברו. (בשורה לא טובה לזוגות שמשכו משכורת מעל התקרה שהייתה בחוק, אבל ישלמו רק את חוב המס קרן בלי הצמדה ריבית וקנס).
אין יותר הגבלה של סכום המשכורת/הכנסה המגיע לבן או בת הזוג!! ויחול חישוב מס נפרד לכל אחד. לא צריך להודיע לפקיד השומה על עבודת בן או בת הזוג בעסק ובוטלה מגבלת שעות העבודה.
עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה באותו העסק.
כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה אשר תואמת ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה באותו העסק.
אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג, בית המגורים צריך לשמש באופן קבוע את אותו עסק ומרבית פעילות העסק צריכה להיעשות בו.
למי שמעוניין לקרוא את הודעת הכנסת בדיון ולהתרשם מהלכי הרוח וגם לקרוא את הודעת הכנסת לאחר האישור הסופי של החוק ביום 30.12.2013 מוזמן לגשת באתר זה למבזקים וללחוץ על הלינקים.
כמו כן יש לינק להופעתו בטלוויזיה של נשיא לשכת יועצי המס מר ירון גינדי , ממובילי המאבק, בנוגע לחישוב נפרד, 3 דקות בלבד – שווה צפייה

סעיף 64(א) לפקודת מס הכנסה

ניתן לראות בחברה, לצורך מס בלבד, כ"חברה משפחתית". ככלל, חברה משפחתית הינה חברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה אחת ואשר ככלל הכנסתה החייבת של החברה המשפחתית והפסדיה ייחשבו כהכנסתו או הפסדו של "הנישום המייצג".
הסיבות העיקריות להפוך לחברה משפחתית הן שלוש:

1. מיסוי  בהתאם לשיעורי המס של היחיד.
2. אין חיוב במס בעת חלוקה בפועל של דיבידנד מהחברה לנישום המייצג.
3. הפסדי החברה המשפחתית, בתנאים מסוימים, ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתו של הנישום המייצג.

יש לציין כי על פי הוראות סעיף 64א לפקודה, את הבקשה להיחשב כחברה משפחתית יש להמציא לפקיד השומה לא יאוחר מ"חודש" לפני תחילת שנת המס הבאה. בהקשר זה יצוין כי חברה יכולה לחזור בה מדרישתה להיות מסווגת כ"חברה משפחתית" באמצעות מתן הודעה עד למועד הגשת הדוח השנתי לאותה שנת מס. במקרה כזה לא תוכל חברה כאמור לחזור ולהיות חברה משפחתית לפני תום שלוש שנות מס משנה שבה חדלה להיות חברה משפחתית.
סעיף 28 (א) לפקודת מס הכנסה

בין בני זוג נשואים ניתן לבצע קיזוז הפסדים.

סעיף 28(א) לפקודה קובע כי הפסד שנוצר ב"עסק" או ב"משלח יד" בשנת מס מסוימת ושאילו היה רווח, היה נישום על-פי הפקודה, ניתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת מס. למעשה, יכולת הקיזוז של הפסד עסקי שוטף היא רחבה במיוחד ומשתרעת על כלל ההכנסה החייבת של הנישום באותה שנת מס מכל מקור שהוא.

אם לאחר קיזוז ההפסד העסקי בשנת המס, כאמור, נותרת יתרת הפסד, תועבר אותה יתרה לקיזוז לשנים הבאות וזאת לפי הוראות סעיף 28(ב) לפקודה. סעיף זה קובע שתי מגבלות לצורך קיזוז ההפסדים. המגבלה הראשונה קובעת, כי יש לקזז את ההפסד בשנת המס הראשונה בה ניתן לקזזו. המגבלה השנייה קובעת כי ההפסד העסקי יותר לקיזוז כנגד סך ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד, לרבות רווח הון בעסק או במשלח יד, כאשר במסגרת רווח ההון נכלל שבח מקרקעין בעסק.

אציין כי באחרונה התווספה לחוק אפשרות קיזוז נוספת של הפסדים עסקיים מועברים וזאת כנגד הכנסה ממשכורת, בהתקיים תנאים מסוימים. הסעיף נועד לאפשר לשכירים לקזז הפסדים עסקיים מעסק שהם חדלו להפעילו.

ולענייננו במקרה של הפסד עסקי שוטף  כדאי להפעיל את סעיף 65 לפקודת מס הכנסה ולבקש חישוב מס מאוחד.

כתוצאה מהחישוב המאוחד, בשנה שנוצר ההפסד יקוזז ההפסד  מהכנסת בן או בת הזוג ממשכורת ונקבל בחזרה  את המס שנוכה במקור ממשכורתו של בן או בת הזוג.

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת מקצועית ולפני כל החלטה חשובה בעניינים אלה יש לקבל ייעוץ פרטני.

נגישות
ארז מדמוני