hero-pic

מהן הוצאות מוכרות

מהן הוצאות מוכרות | ארז מדמוני

מהן הוצאות מוכרות בעסק ומשלח יד

 דו"ח רווח והפסד של עסק מציג את כל ההכנסות וההוצאות לתקופה מסוימת , ובד"כ לתקופה 1/1/00  – 31/12/00 של כל שנה.

עודף ההכנסות על ההוצאות נקרא רווח. עודף ההוצאות על ההכנסות נקרא הפסד.

לסכום הרווח או ההפסד יש גם השלכות לעניין תשלומי מיסים כמו מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי.

כבעלי עסק או משלח יד נשאף למקסם את ההוצאות שנוכל להפחית מההכנסות כדי להקטין את הרווח ובהתאם את חבות המס , ולשם כך קיימים מס' כללים בסיסיים שאותם אפרט בהמשך.

הכלל הבסיסי והמרכזי הוא שההוצאה חייבת להיות חיונית וכרוכה לייצור ההכנסה.

הסעיפים המרכזיים הדנים בניכוי הוצאות הם סעיף 17 ו- 32 לפקודת מס הכנסה.

מהי הוצאה חיונית וכרוכה לייצור ההכנסה – דוגמאות:

בעסק  מסחרי – קניית  חומרי גלם , דמי שכירות , משכורות , חשמל , מיסי עירייה , פרסום , נסיעות וטיסות , השתלמות , נסיעה לחו"ל , ריבית ועמלות , החזקת מבנה , החזקת כלי רכב , ביטוחים לסוגיהם , יועצים , שירותי תכנה , הנהלת חשבונות , משפטיות ופחת על מבנים ציוד וריהוט.

הרשימה ארוכה ואפשר לחשוב על עוד עשרות סוגי הוצאות שונות.

על פי סוג העסק ומהותו הרשימה יכולה להיות ארוכה , קצרה או ייחודית אך הכלל של "כרוך לייצור ההכנסה" הוא הקובע.

אסור שההוצאה תהיה פרטית ואם היא "הוצאה מעורבת" (גם עסקית וגם פרטית) וניתן לבצע אבחנה,  יש לדרוש כהוצאה רק את החלק העסקי.

הוצאות כאלה משלמים אנשים שמפעילים את העסק מהבית.

במקרה כזה צריך וניתן להפריד את ההוצאה העסקית מתוך הפרטית ורק אותן לדרוש בהוצאות.

לדוגמא אם חדר אחד בדירה משמש לייצור ההכנסה ושטח החדר הוא 25 מטר מרובע מתוך דירה ששטחה 100 מטר רבוע, נדרוש רק את החלק היחסי של 25 אחוז מההוצאות של הארנונה , חשמל וועד בית.

אם לא ניתן לבצע הפרדה בין ההוצאה הפרטית לעסקית אזי ההוצאה לא תותר בכלל.

ההוצאה הוגבלה לפי פקודת מס הכנסה או  לא הותרה בכלל – דוגמאות:

קנסות ששולמו למוסדות המדינה ותשלומי שוחד ,  אינם הוצאה מוכרת.

ארוחות עסקיות אינן הוצאה מוכרת.

הוצ' אש"ל אינן הוצאה מוכרת, למעט ארוחת בוקר שכלולה בלינה.

הוצ' טיפול בילדים אינן הוצאה מוכרת.

הוצאות רכב מסחרי ופרטי  – כפשט יוכרו  רק 45% מהוצאת הפחת,החזקה,ביטוח ודלק.

נסיעה לחו"ל – לינה ושהייה מוגבל בתקרה ליום (אם אין קבלה על לינה  120$). יש ארצות שיותר סכום גדול יותר.

בגדי עבודה והוצ' כיבודים – רק 80%.

מתנות – לספקים ולקוחות רק 210 שקל לאירוע.

הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחו"ל וכן עיתונאים וספורטאים זרים – 320 שקל ליממה.

טלפון נייד – 110 שקל לחודש לא מוכר.

ישנן הוצאות שעלינו כמשלמים לנכות מס מראש ממקבל התשלום , לדוגמא דמי שכירות עסקיים.

אם היה עלינו לנכות מס במקור ולא נוכה , ההוצאה לא תוכר כסנקציה.

רשימה זו חלקית וישנן עוד סוגי הוצאות מוגבלות בשיטות שונות או לא מוכרות בכלל.

הוצאות הוניות – רכוש קבוע (רכישת מקרקעין , מכונות , ציוד וריהוט).

נכסים אלו שקנינו לצורך העסק ישמשו אותנו מס' שנים.

בהתאם ההוצאה הכספית  לרכישת הרכוש הקבוע לא תופחת במלואה בשנה שבה נרכש הציוד.

על פי כללי החשבונאות ובהתאם לתקופת החיים שנקבעה לרכוש המסוים בתקנות מס הכנסה , נפחית את הנכסים בהדרגה בדוחות הכספיים.
הכללים נקבעו בסעיף  21 לפקודת מס הכנסה ואחוזי הפחת בתקנות מס הכנסה (פחת) 1941.

אם הנכס אינו מופעל זמנית ואינו מופעל לייצור הכנסה, אזי לא ניתן לדרוש פחת בגינו.

כדוגמא ניקח מחשב נייח שנקבע בתקנות שאורך החיים שלו הוא 3 שנים.

אם עלה 6,000 שקל ורכשנו בתאריך 1/1/00 נפחית בהוצאות במשך 3 שנים ומידי כל שנה סך של 2,000 שקל.

לדוגמא אחוז הפחת של בניין נע בין 2% – 4% , ציוד אלקטרוני – 25% , מכונות כללי – 7% , ריהוט כללי – 6%.

רשימת אחוזי הפחת היא ארוכה , מותאמת לסוגי עסק שונים וחוקי מס אחרים. יש לציין שעל קרקע לא ניתן לתבוע הוצאות פחת, כיוון שקרקע אינה מתבלה. אם קונים מבנה עם קרקע, אזי מייחסים חלק מהעלות לקרקע וחלק למבנה (בדרך כלל היחס הוא 2/3 מבנה ו-1/3 קרקע). החוק אינו קובע איזה חלק לייחס לקרקע ואיזה חלק למבנה.

אם אינכם יודעים מה גורלה של הוצאה כספית עסקית תתייעצו לפני שתשלמו.

נגישות
ארז מדמוני