מהו יועץ מס?

יועץ מס הוא בעל מקצוע שתפקידו הוא ייצוג נישומים לפני מס הכנסה ורשויות מס אחרות כגון מס ערך מוסף וביטוח לאומי. יועץ המס עובר מסלול לימודים בבית ספר מוכר על ידי נציבות מס הכנסה לקראת הבחינות במיסים וחשבונאות ולאחר שעבר אותן בהצלחה , מסלול התמחות של שנה (בעבר שנתיים)  אצל יועץ – מס או רואה – חשבון  בעלי וותק של לפחות 5 שנים. מתוך הכרה בחשיבות עבודת יועצי המס נציבות מס הכנסה מקיימת את מערך ההשגחה על בתי ספר לייעוץ מס. עם סיום ההתמחות מונפקת ליועץ המס תעודת הסמכה הכוללת גם את מס' הרישיון שלו. יועץ מס שנרשם בפנקס יועצי המס ויש לו רישיון בר תוקף נקרא "יועץ מס מייצג". נדרש ממי שרוצה להיות יועץ מס להיות בעל תעודת בגרות לפחות. קיימת חלופה לתעודת בגרות והיא להיות בעל 12 שנות לימוד והצלחה בשתי בחינות-  בחינה בחשיבה כמותית ובחינה במבוא למשפט ומשטר מדינת ישראל. "לשכת יועצי המס בישראל"  היא הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של יועצי מס מייצגים בישראל, היא ארגון וולונטרי שמאוגד כמלכ"ר ותפקידה הוא קידום מעמד יועץ המס וייצוג החברים בלשכה אל מול הרשויות. יועצי מס נותנים בין היתר שרות של ניהול חשבונות ,ייעוץ כלכלי, החזרי מס לשכירים, תיאומי מס, עריכת והגשת דוחות שנתיים והצהרות הון , חשבות שכר, פתיחת תיקים ברשות המיסים וייעוץ בענייניי מסים.

כל הסדרת העיסוק בייעוץ מס הוסדרה  ב – " חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה 2005 "  להלן ציטוטים מהחוק הנוגעים לפעולותיו של יועץ המס  והפיקוח עליו:

על פי חוק זה שר האוצר הקים את מועצת יועצי המס המייצגים שיש בה תשעה חברים והם אלה חבריה:

(1)    נציג שימנה השר והוא יהיה היושב ראש; (2)    מנהל רשות המסים בישראל או אחד מסגניו; (3)    סגן מנהל רשות המסים המופקד על נושא יועצי המס המייצגים; (4)    שני יועצי מס מייצגים שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם הלשכה; (5)    יועץ מס מייצג שימנה שר המשפטים מתוך רשימה שתגיש לו הלשכה; (6)    נציג שימנה השר מבין עובדי משרדו; (7)    נציג שימנה שר המשפטים מבין עובדי משרדו (8)    מנהל המוסד לביטוח לאומי או עובד המוסד שהוא ימנה.

אלה תפקידי המועצה:

 (1)    לרשום יועצי מס מייצגים בפנקס ולתת להם רישיון; (2)    לפקח על הכשרת יועצי מס מייצגים; (3)    לרשום מתמחים, לפקח על התמחותם ולבחון אותם; (4)    לפקח ולשמור על טוהר העיסוק וכבודו; (5)    להכיר במוסדות להכשרת יועצי מס מייצגים.

אתיקה מקצועית:

במילוי תפקידו יפעל יועץ המס המייצג במהימנות, בנאמנות, בזהירות וביושר, כלפי לקוחותיו, כלפי רשויות המס וכלפי רשויות אחרות המסתמכות על שירותיו וינקוט את כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח את התנהגותם המהימנה, הנאמנה, הזהירה והישרה של הנתונים לפיקוחו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו. יועץ מס מייצג לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן יש ניגוד עניינים בין אותו עיסוק לבין תפקידו כיועץ מס מייצג. יועץ מס מייצג לא ישדל כל אדם, בעצמו או על ידי אחר, למסור לידיו עבודה מקצועית. יועץ מס מייצג לא יעסיק במשרדו יועץ מס מייצג שרישיונו הותלה, בתקופת ההתליה, יועץ מס מייצג שרישיונו בוטל או רואה חשבון שרישיונו הותלה או בוטל לפי חוק רואי חשבון. השר רשאי לקבוע, בהתייעצות עם המועצה, כללי אתיקה מקצועית שחייבים לפעול על פיהם יועצי מס מייצגים, מתמחים בייעוץ מס ושותפות יועצי מס מייצגים.

שמירת סודיות:

יועץ מס מייצג ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר ידיעה או מסמך שהובאו לידיעתו על ידי לקוח או מטעמו תוך כדי מילוי תפקידו, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

  1. 1.       הורשה לכך מאת בית משפט;
  2. 2.       נדרש מכוח חובה שבדין לענות על שאלות שהציג לו מי שהוסמך לערוך חקירה על ביצוע עבירות;
  3. 3.       קיימת חובה או רשות על פי חוק לגלות את המידע, לרבות לפי דרישה של רשות מס.
  4. 4.       יועץ מס מייצג חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח שהעובדים בשירותו ישמרו על סודיות הידיעות או המסמכים המגיעים לידיעתם כאמור בסעיף זה.       

לסיום , בחירת יועץ מס מייצג , היא חשובה לעין ערוך להצלחתו של העסק בתוך נפתולי החוקים והתקנות הרבים. רק יועץ מס יוכל לנווט עבורכם את הדרך להצלחה.