hero-pic

טפסים שימושיים במיסוי פרישה

טפסים שימושיים במיסוי פרישה | ארז מדמוני

טופס 161:הודעת מעביד על פרישה של עובד – טופס 161

טופס 161א':הודעת עובד עקב פרישה מעבודה (הטופס החשוב ביותר לעובד בפרישה) – טופס 161א

 טופס 161ד':בקשה  לקיבוע זכויות למי שהגיע ל -"גיל הזכאות" (הטופס החשוב והמרכזי בתיקון 190) –  טופס 161ד

טופס 161ח': בקשה לקבלת "הפטור הנוסף"  על קצבה לפי 9א(ב) לפקודה למי שלא הגיש טופס 161 ד'  – טופס 161ח

טופס 161י': בקשה לקבלת "הפטור הנוסף" על קצבה לפי 9א(ב) לפקודה למי שהגיע לגיל פרישה לפני 1.1.2012 – טופס 161י

טופס 116ג':בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודה – טופס 116ג

טופס 161ב':הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות – טופס 161 ב

טופס 161ג':הודעה על חזרה מרצף פיצויים/קצבה – טופס 161ג

הודעת מעסיק על מעבר עובדים ממעסיק א' למעסיק ב' בפטור ממס כאשר זהות המעסיק נשמרת: רצף זכויות עובדים הצהרה למילוי

נגישות
ארז מדמוני