hero-pic

חוק להגברת אכיפה של דיני עבודה

חוק להגברת אכיפה של דיני עבודה | ארז מדמוניארז מדמוני

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב (2011)

 

 בתאריך  12 לדצמבר 2011  נחקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011.

מה- 20 ביוני 2012 החוק הנ"ל נכנס לתוקפו. מטרת החוק היא הרחבת הפיקוח על חברות קבלני כוח האדם ואכיפת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים כעובדי ניקיון, שמירה, אבטחה והסעדה. החוק מאפשר  הטלת עיצומים כספיים בגין הפרת חוקי העבודה והטלת אחריות אזרחית ופלילית על המעביד וכן על חברות ששוכרות עובדי קבלן.

 מטרה עיקרית היא הרחבת התחולה, לא רק על המעביד הישיר של עובד הקבלן אלא גם על מזמין עבודת השירות, דהיינו, הלקוח של החברות הקבלניות. אם נודע למקבל השירות שעובד הקבלן לא מקבל את כל זכויותיו, עליו לדרוש מחברת הקבלן לתקן את ההפרה מיידית. אם הקבלן לא יתקן, על מקבל השירות לפעול לביטול החוזה בין מזמין העבודה לבין הקבלן ולחילוט הערבות שנתן הקבלן.

 החוק מנסה להתמודד עם בעיית האכיפה והינו אחד ההישגים של המחאה החברתית של קיץ 2011. החוק מנסה להציע שורה של חוקים חדשים. המשולש: החברה הקבלנית היא המעסיקה, העובד מספק עבודה עבור המזמין. בנוסף ההנחה כי קיים חוזה בין המזמין לחברה הקבלנית.

 האלמנט המרכזי בחוק הוא האחריות המוטלת על מזמין שירות (מעסיק קבלני). החידוש: החוק קובע לראשונה אחריות למזמין השירות בתחומים מוגבלים: ניקיון, שמירה, אבטחה והסעדה. האחריות היא אחריות משנית משמע כדי שהיא תיווצר חייבת להיות אחריות לקבלן, וזו מוגבלת לרשימה קטנה יותר (בהשוואה לאחריות הקבלן). על החברה הקבלנית חל כל מה שבתוספת הראשונה (עיצומים כספיים וכו') ולמזמין השירות מעניקים אחריות רק על הפרות חמורות יותר (תוספת השלישית).

 הוראות כלליות בחוק:

  1. אין בהוראות החוק  כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מזמין של קבלן המועסק אצלו.
  2. אין בהוראות החוק זה לבדן כדי לשלול קיומם של יחסי עובד שירות לבין מי שהחל בביצוע השירות אצלו כעובד של קבלן.
  3. אין בהוראות החוק כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לעובד לפי כל צו הרחבה, הסכם או נוהג.
  4. חוק זה בא להוסיף על הוראות כל חיקוק ולא לגרוע מהן.
  5. זכותו של עובד של קבלן כלפי מזמין שירות לפי חוק זה אינה ניתנת להתניה או לוויתור
  6. איסור שיפוי – החוק קובע כי תניה בחוזה בין מזמין שירות לקבלן הקובעת שיפוי של מזמין השירות או תשלום לו בשל חבותו לפי חוק זה, אין לה תוקף. עוד קובע החוק כי אין לבטח, במישרין או בעקיפין, אדם מפני עיצום כספי שיוטל עליו לפי חוק זה, והתקשרות בחוזה לביטוח כאמור – בטלה.

 הגנות: למזמין השירות יש אפשרות לעשות שורה של סעדים עצמיים כדי להגן על עצמו. החוק מאפשר לא רק את הטלת העיצומים, אלא גם תביעה של העובד (הוא יכול לתבוע בגין הפרה של כל האלמנטים הקבועים בתוספת השלישית). האחריות בתור המזמין קיימת לנושא משרה שמבקש, וגם לחברה שמזמינה את השירות.

 דרכי התגוננות:

  1. כאשר ההפרה באה לידיעתו, וזה תיקן אותה (לא נטיל עליו את האחריות בדיעבד).
  2. אם הסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך שהעידו על היעדר הפרות או אם הייתה בדיקה כזו שהעידה על הפרה וזו תוקנה.
  3. אם ההפרה לא תוקנה צריך להראות שפעל לביטולו של חוזה הקבלנות. כלומר, רק אם המזמין לוקח את אחריות הבדיקה באופן מאוד רציני.

 חשוב לציין שההגנות האלה, מוסרות ממזמין השירות, אם בחוזה בין המזמין לחברה הקבלנית לא פורטו מרכיבי שכר העובדים ולא הובטח ערך מינימלי של שעת עבודה שאמורים להיות מוגדרים בתקנות (טרם יצאו). במצב כזה, ניתן יהיה לתבוע את המזמין גם אם פעל בהתאם לכל ההגנות שפורטו לעיל. החוק מנסה לתמרץ יצירת חוזים, מעין מניעת מכרזי הפסד, בעסקים פרטיים.

 זה הרעיון המקביל של חוזה הפסד— > עובר לנו לתחום הפרטי דרך הממשק של מזמין השירות- צריך לוודא שהחוזה שחתם אינו חוזה הפסד.  מזמין שירות יכולה להיות מוטלת עליו אחריות פלילית וגם אזרחית, כך שאפשר יהא להגיש נגדו כתב אישום  באותם מצבים שהוא לא פיקח.

 דרכי אכיפת החוק:

 עיצומים כספיים (והתראות מנהליות): פקחי משרד התמ"ת יכולים להטיל קנסות על המעבידים שמפרים את זכויות המעבידים שלהם בחוקי העבודה. קיימת איזו שהיא זכות שימוע למעסיק במסגרתה יכול להביא את טענותיו וכיו"ב, אך ללא הליך משפטי. קנס מנהלי – (חידוש בחוק, סמכות חדשה שניתנה למשרד התמ"ת). יכול להיות מוקדם בהתראה מנהלית, אך אם המעסיק לא משנה מדיניותו במקום העבודה יוטל קנס מנהלי. הקנס הוא 500 ₪, למשל הצגה בדבר הצגה של חוק המינימום במודעה. 20 אלף שקלים על הפרת חובות בחלק ב' של התוספת, כגון חופשה שנתית, איסור העסקה בשעות נוספות. העיצום הגבוה ביותר הוא 35 אלף שקלים- הלנת שכר אי תשלום שכר מינימום, ופיטורי עובדת בהיריון/חופשת לידה.

 אחריות מזמין שירות:

1.       בתחומי ניקיון שמירה אבטחה והסעדה.

2.       מוגבלת לקבוע בתוספת השלישית.

3.       הגנות למזמיני שירותים.

4.       פלילית ואזרחית.

5.       חוזי הפסד.

6·       אחריות מנכ"ל למניעת הפרות.

7·      תיקון חוק עסקאות בגופים ציבוריים.

 הכרה ב "בודק שכר מוסמך": החוק מייצר תפקיד חדש (הכשרה במשרד התמ"ת).ההנחה כי הבודק מכיר היטב את החוק דנן וכי הוא מודע למכלול זכויותיהם של העובדים.התמ"ת מתמרץ את המעסיקים לקחת גורם מפקח, כאשר הגורם המפקח יכול להיות רואה חשבון או יועץ מס למשל. מודגש כי המעסיק לא חייב לקחת בודק שכר מוסמך ויכול לבדוק ולעשות זאת בעצמו.

בעיתיות: העדר תקצוב מוביל לאכיפה חלקית ובררנית. מגמת פסיקת בתי המשפט: נטען כי גופי האכיפה אוכפים את חוק שעות עבודה ומנוחה באופן סלקטיבי (נטען כי נאכף רק באזורים מסוימים המאופיינים בריכוזי אוכלוסייה גדולים ולא באזורים קטנים יותר, תל אביב לעומת אילת כדוגמא). כאמור, החוק להגברת האכיפה נועד להגביר את אכיפת חקיקת המגן של דיני העבודה (לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה). החברות טענו כי האכיפה הסלקטיבית פסולה וכי יש להעניק סעד של הגנה מן הצדק. בית הדין הארצי לעבודה דוחה טענה זו וטען כי לא מדובר באכיפה סלקטיבית אלא אכיפה חלקית כתוצאה ממגבלות כלכליות וכל אכיפה אף שהיא חלקית אינה פסולה. נקבע כי אין מניעים זרים במדיניות האכיפה הנוכחית וכי אף הגיוני לאכוף באזורי קניות גדולים כאשר כוח האכיפה הוא מוגבל (שיקול של יעילות). בחיי המעשה, מנהל האכיפה התמקד עד כה בהגברת אכיפת חוק שעות עבודה ומנוחה ולאחרונה החל לעסוק גם בחוק שכר מינימום. על אף זאת, עדיין ישנם אינספור חוקים שמנהל האכיפה כלל אינו בודק ואוכף.

הקנסות , קרי "עיצומים כספיים"  שיוטלו על חברות כוח אדם הם כפולים לעומת הקנסות על מעסיקים יחידים ושאינם עוסקים בכוח אדם.

 

להלן תמצית החוק:

 דוגמאות לעיצום כספי על מעביד

עיצום כספי בסך 5,000 שקל למעביד ו- 2,500 שקל ליחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק:

מעסיק שלא מנהל פנקס חופשה, לא מנהל כרטיס שעות עבודה , דורש פרטים אישיים כגון העדפה מינית, פוליטית וכו' ומונע זכויות נשים הרות.

עיצום כספי בסך 20,000 ₪ למעביד ו-10,000 ₪ ליחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק:
מעסיק שלא מסר לעובד תלוש שכר , לא הוציא לחופשה , לא שילם שעות נוספות.

עיצום כספי בסך 35,000 ₪ למעביד ו-17,500 ₪ ליחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק:

מעסיק שלא משלם משכורת בזמן , משלם פחות משכר מינימום , אינו משלם פנסיה , מפטר שלא כדין.

 כאשר ההפרה נמשכת או חוזרת העיצומים הכספיים מוגדלים או מוכפלים.

אחריות מנכ"ל של מעביד היא לפקח ולנקוט באמצעים למניעת הפרה שכן גם הוא עלול להיקנס.

 עיצום כספי על מזמין השירות (הלקוח)

בעת גילוי הפרה של חוקי עבודה אצל מעביד שהוא קבלן, יודיע הממונה גם למעביד (חברת הקבלן) וגם למקבל השירות, בצירוף העתק מדרישת התשלום. על מזמין השירות לדרוש מהקבלן לתקן את ההפרה או לבטל את החוזה ולחלט את הערבות שנתן הקבלן למזמין השירות, בתוך 30 יום ממועד מסירת ההודעה.

 אחריות אזרחית על מזמין השירות

חובת מעביד שהוא קבלן, כלפי עובדו, תחול גם על מזמין השירות בעד פרק הזמן שהעובד הועסק במתן השירות, בהתקיים התנאים הבאים:

מדובר ב –  4 עובדים לפחות ושעבדו למשך חצי שנה באופן רציף.

נמסרה הודעה למזמין השירות והחובה לא מולאה על ידי הקבלן עד תום 30 יום, בנושאים:

העובד דרש מהקבלן בכתב למלא את החובה ועדכן בכתב את מזמין העבודה.

מפקח עבודה מסר למזמין השירות הודעה בכתב.

החובה כוללת תשלום דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקר.

מזמין שירות חייב לנקוט באמצעים סבירים, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן המועסקים אצלו                     ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה כאמור וליידע את עובדי    הקבלן בדרך זו.

הגנות

1.     הפרת החובה תוקנה במלואה.

2.     מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך, ועם גילוי
ההפרה פעל לתיקונה. ואם לא תוקנה, ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן.

3.     מזמין השירות הסתמך על בדיקות שנערכו על ידי בודק מוסמך ולפיהן קוימה החובה בידי
הקבלן.

 החרגה להגנות

לא יחולו על מזמין העבודה ההגנות הנ"ל אם:

1.   בחוזה או בהצעה של הקבלן לא פורטו בכתב רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן עלות
השכר המינימאלית, הצהרות הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח.

2.   עלות השכר המינימאלית פחותה מערך שעת עבודה אחת.

3.   מזמין השירות משלם בפועל לקבלן סכום הנמוך מערך שעת עבודה שנקבע בעבור שעת עבודה. (חוזה          הפסד).

 אחריות פלילית של מזמין השירות

אין לכרות חוזה שירות עם קבלן שהפר את חוקי העבודה, ומי שיכרות יחול עליו חוק העונשין.

 אחריות פלילית של מנכ"ל מזמין השירות

יש אחריות פלילית אישית על מנכ"ל התאגיד (מזמין השירות) שכרת חוזה עם קבלן שמפר חוקי עבודה.

מזמין שירות חייב לפקח ולמנוע עבירות כלפי עובד של קבלן המועסק אצלו, על המפר חובה זו חלים קנסות לפי חוק העונשין (דין פלילי).

החרגות להגנות יהיו בהתאם להחרגות אזרחיות.

 

פרסום באינטרנט בדבר הטלת עיצום כספי

באתר האינטרנט של משרד התמ"ת יפורסמו פרטים מלאים של מי שהפר את החוק. הפרטים שיפורסמו: עצם הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה שבעטיה הוטל העיצום ונסיבותיה, סכום העיצום, אם הופחת- הסיבות להפחתה, פרטים לגבי המפר (שם המפר, למעט אם הוא יחיד).

 בודק שכר עבודה מוסמך

בודק שכר עבודה מוסמך מקבל תעודה משר התמ"ת. הסמכה: בעל מקצוע או בעל תואר אקדמי, בין השאר בתחומים של משפט העבודה, מיסוי עבודה, ניהול חשבונות, הבטחת איכות, ביקורת, בקרה ופיקוח. האדם לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת. עמד בדרישות ההכשרה שקבע השר לנושא.

השר יפרסם את רשימת בודקי השכר המוסמכים באתר האינטרנט של משרד התמ"ת.

 לידיעתכם,  האמור לעיל מובא כעדכון כללי ואין בו כדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני.

האתר נבנה ע"י ניסן עובדיה AAA --- אחסון אתרים
נגישות