hero-pic

הפטור ממס על הפיצויים

הפטור ממס על הפיצויים | ארז מדמוניארז מדמוני

 

פיצויי פיטורין ומענק פרישה שנתקבלו מהמעסיק

כיצד מחושב הפטור ממס הכנסה ומאיזו משכורת

 

פקודת מס הכנסה מאפשרת פטור חלקי ממס על מענק ששילם מעסיק לעובד בגין פיצויי פיטורין או פרישה.

מטרת הפטור היא להשאיר כסף בידי העובד כדי לעזור לו בתקופה שאין לו עבודה.

פיטורין או פרישה הם אירוע של ניתוק מוחלט ביחסי עובד ומעביד. אם יתעורר חשד במס הכנסה שמדובר בפיטורין או פרישה "על הנייר בלבד" , לא יחול הפטור.

מקובל כי פיטורין ופרישה הם ניתוק יחסי עובד ומעביד של מעל שלושה חודשים. אם יחזור העובד לעבוד במקום העבודה לאחר שלושה חודשים יהיה חשש במס הכנסה של ניצול הפטור וכל מקרה כזה נבדק לגופו.

הגדלת המשכורת טרם הפיטורין או הפרישה לסכום לא סביר תידחה ע"י מס הכנסה ויעשה חישוב  של הפטור על המשכורת טרם ההגדלה. לחילופין מס הכנסה יעשה חישוב ממוצע של המשכורת במידה והייתה נמוכה טרם הפיטורין או הפרישה כדי שהעובד לא יפגע.

סכום התקרה לקבלת הפטור הוא המשכורת האחרונה של העובד כפול מס' שנות העבודה שלו אך לא יותר ממשכורת של 12,120 שקל לכל שנת עבודה ולפי הנמוך מביניהם.

במקרה של תשלום מענק ממעביד לשאיריו של עובד כתוצאה ממוות של העובד מעניק מס הכנסה תקרת פטור כפולה מהתקרה הרגילה, שתי משכורות אחרונות  אך לא יותר מ- 24,240 לכל שנת עבודה.

הסכום העודף מעל תקרת הפטור חייב במס הכנסה על פי האחוז של המס השולי של העובד בשנת המס.

בחוק יש למס הכנסה סמכות לתת לעובד או לשאיריו פטור ממס מעבר לתקרות הנ"ל בהתאם לנסיבות.

דוגמאות מספריות:

שנות עבודה

משכורת אחרונה

תקרת הפטור

פיצויים שקיבלנו

פיצוי פטור

פיצוי חייב

10

6,000

60,000

60,000

60,000

0

10

6,000

60,000

100,000

60,000

40,000

10

7,000

70,000

100,000

70,000

30,000

10

8,000

80,000

100,000

80,000

20,000

10

9,000

90,000

100,000

90,000

10,000

10

11950

119,500

119,500

119,500

0

10

14,000

119,500

140,000

119,500

20,500

10

20,000

119,500

200,000

119,500

80,500

בניתוח מספרי של הטבלה מתברר כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לגובה השכר לפני הפרישה לבעלי משכורת של עד תקרת הפטור. ככל שהשכר האחרון לפני הפרישה יהיה גבוה יותר כך נזכה לקבל יותר פיצוי או מענק פטורים ממס. כשהמשכורת תעבור את תקרת הפטור נשלם מס על כל יתרת הפיצויים או המענק.

סעיף 9(7א) מעניק פטור ממס למענק הון שהתקבל עקב פרישה או מוות עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה כפול שנות העבודה ועד לתקרה הקבועה בחוק.
סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק פרישה (הנחיה חדשה של רשות המיסים מיום 26/07/2010):

למנהל ניתנה הסמכות להגדיל את סכום הפטור עד ל – 150% מגובה המשכורת החודשית ובלבד שאין לפורש זכויות לקצבה בגין שנות המס המזכות במענק הפרישה.

בצו הרחבה שנחתם נקבע כי החל משנת 2008 מחויב כל מעביד בהפרשה לקצבה לעובד.
בשל כך, הוציא סמנכ"ל בכיר לשומה ובקורת, ד"רחיים גבאי הנחיה לפקידי השומה הקובעת כי ההגדלה בסמכות המנהל ובאישור פקיד השומה ל – 150% מגובה המשכורת החודשית תעשה באופן אוטומטי לכל מי שפרש בכפוף לתקרת הפטור שבסעיף. יצוין כי האמור יחול רק לגבי מי שפרש החל מיום פרסום ההנחיה כלומר ממועד שינוי כללי המנהל – ז"א מיום ה- 25/7/2010 ואילך.

מהי המשכורת האחרונה לצורך חישוב הפטור על פי חוק פיצויי פיטורין ופסיקת בתי המשפט?

בשכר חודשי – השכר האחרון.

בשכר יומי – ממוצע ימי העבודה של שנים-עשר חודשי העבודה שקדמו למועד הפיטורים מוכפל בתעריף אחרון ליום עבודה.

בשכר שעתי – ממוצע שעות העבודה של שנים-עשר חודשי העבודה שקדמו למועד הפיטורים מוכפל בתעריף אחרון לשעת עבודה.

שכר קבלני  – המשכורת הממוצעת  של שנים-עשר חודשי העבודה שקדמו לפיטורים.

בשכר בסיס + עמלות – שכר בסיס אחרון ערב הפיטורים + ממוצע העמלות של שנים-עשר החודשים שקדמו לפיטורים.

מעבר ממשרה חלקית למשרה מלאה ולהיפך – החישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על פי השכר האחרון ערב הפיטורים.

כשהשכר  האחרון הופחת – לגבי התקופה שלפני ההפחתה- לפי השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת התקופה – לפי השכר האחרון ערב הפיטורים , השיטה הלינארית.

כשחל שינוי זמני בשכר האחרון – לפי השכר האחרון לפני השינוי כאמור.

כשחל שינוי מהותי בצורת העסקה – החישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, על-פי השכר האחרון ששולם בכל תקופה.

כשחל שינוי מהותי בתפקיד – החישוב יעשה עבור כל תקופת עבודה בנפרד, כאשר, לגבי התפקיד הראשון יחושב השכר, בהתאם לשכר עובד אחר בתפקיד זהה, נכון למועד הפיטורים.

פיצויי פיטורין ומענקי פרישה פטורים מדמי ביטוח לאומי.

מאמר זה נכתב בתמציתיות ולידיעה כללית ואין לראות בו תחליף לחוות דעת מקצועית.

האתר נבנה ע"י ניסן עובדיה AAA --- אחסון אתרים
נגישות