hero-pic

הנחיות לניהול עמדת קופה רושמת

הנחיות לניהול עמדת קופה רושמת | ארז מדמוניארז מדמוני

רישום תקבולים בקופת העסק

אחת הבעיות הקשות בה מתמודד כל בעל עסק הנה אי רישום מלא של התקבולים בקופת העסק ע"י עובדיו.

בשונה ממעילות אחרות אי רישום תקבולים בקופה אינו משאיר עקבות בספרי העסק, דבר

המקשה על איתור גניבות.

להלן מוצעות מספר דרכים למניעה ואיתור גניבת כספים:

  1. כאשר קיימות בעסק מספר קופות ערוך השוואה של התקבולים ביניהן.
  2. בצע ספירות פתע בקופות.
  3. השתמש בטכניקה של לקוח סמוי.
  4. שקול הצבת מצלמות גלויות וסמויות בנקודות המכירה.
  5. הצב שלט סמוך לקופות המיועד ללקוח בדבר דרישת קבלה.
  6. דאג שבגדי הקופאים/יות יהיו ללא כיסים.
  7. דאג שהקופאים/יות לא יכניסו תיקים לאזור המכירה.
  8. בצע בדיקת רקע על הקופאים/יות לפני קבלתם לעבודה.
  9. החתם את העובדים על טופס המחייב אותם לרשום כל תקבול.

 10. ידע את העובדים כי כל אירוע של אי רישום תקבול יועבר לטיפול המשטרה.

 11. הקפד על נהלים של רוטציה וחופשה לקופאים/יות .

אני תקווה כי חוזר זה יסייע לכם בניהול היומיומי של העסק.

האתר נבנה ע"י ניסן עובדיה AAA --- אחסון אתרים
נגישות