דמי ביטוח לאומי על הכנסות שלא מעבודה

האם מעמדו של המוסד לביטוח כגוף סוציאלי משתקף במסגרת המיסים שהוא מטיל על הציבור או שהוא הפך עצמו מתחרה למס הכנסה.

מטרת הקמתו של המוסד לביטוח לאומי הייתה סוציאלית ואני מצטט מתוך אתר המוסד את הפתיח אודותיו , "המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. הוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן".

ברבות השנים ובמיוחד בעת האחרונה החל המוסד לגבות דמי ביטוח מציבור האזרחים במדינה גם כאשר אין כלל קשר בין הכסף שהוא גובה מהאזרח לבין התמורה שהוא נותן ואם בכלל.

פעולות גבייה כאלה הפכו את המוסד לביטוח לאומי לגובה מס ולא למוסד סוציאלי שלמטרה זו הוא הוקם.

היריעה רחבה מאד ואין לי מקום לכתוב על כל העוולות וחוסר הצדק ולכן אתמקד במיסוי ההכנסות הפסיביות שאותן ממסה המוסד לביטוח לאומי.

המוסד לביטוח לאומי לא משלם גמלאות בגין הכנסות שהן לא מעבודה עסק ומשלח יד.

כשאנו משלמים דמי ביטוח בגין הכנסתנו מעסק משלח יד ומשכורת  אנו מבוטחים במקרה של תאונות , אבטלה , גמלאות אימהות , זקנה וכו'. במקרה של הכנסות פסיביות אין כלל כיסוי ביטוחי של המוסד לביטוח לאומי ולכן אין לדעתי הצדק מוסרי לגבות דמי ביטוח בגין הכנסות שהן לא מעבודה.

בפועל כנסת ישראל מרימה את ידה ומאפשרת למוסד להכניס את ידו לכיסו של האזרח ולגבות דמי ביטוח על הכנסות אלה.

ככלל עד לתאריך 31.12.2007 בדק המוסד אם ההכנסה ממשכורת עסק ומשלח יד עודפת על ההכנסה הפסיבית. אם כן ואפילו בשקל אחד , לא חייב במס. אם הייתה עודפת בשקל אחד חייב במס.

מהתאריך 01.01.2008 תוקן החוק ובמידה וסך ההכנסות הפסיביות אינן עולות על כ – 25% מהשכר הממוצע במשק ,  ( בנובמבר 2012  החלק הפטור הוא עד סך של 2,155 ש"ח לחודש) , הן לא יחויבו בדמי ביטוח.

כל ההכנסה שעודפת מעל החלק הפטור, (הסך של 1,916 שקל), תחויב במס בשיעור של 12%.

כמובן לא נשכח שמס הכנסה ממילא דורש את חלקו על מלוא ההכנסה והחל ממס שולי של 30% ועד לשיעור של 48%.

בנוגע לחברות משפחתיות , שקופות וחברות בית ,המצב עד לתאריך 31 בדצמבר 2007 היה שהכנסות אלו התחייבו בדמי ביטוח רק בשנת קבלת הדיבידנד בפועל ורק אם סך כל ההכנסות הפסיביות היו גבוהות מההכנסה ממשכורת או מעסק או ממשלח יד כמו שכבר ציינתי.

החל משנת 2008 יוסף לחוק סעיף 373א', הקובע כי כאשר חברה מסוג זה מפיקה הכנסה יראו את ההכנסה כאילו חולקה בפועל באותה שנת מס לבעלי המניות בחברה, וזאת אף אם לא חולקה ההכנסה בפועל כדיבידנד, והכול בהתאם לשיעור החזקתם היחסית בחברה.

דמי ביטוח יחולו על החלק שיוחס בניכוי החלק הפטור לכל בעל מניות בשיעור של 12%.

למזלו של הציבור ישנן עדיין הכנסות פטורות מדמי ביטוח ולהלן העיקר:

         א.         ככלל הכנסות פסיביות הפטורות ממס הכנסה , יהיו  פטורות אוטומטית גם מדמי  ביטוח לאומי.

         ב.         כל אפיקי המיסוי בגין הכנסות מהשכרת דירות למגורים כולל השכרת דירות בחו"ל.

          ג.          תשלום דיבידנד גם לבעלי שליטה בחברת מעטים.

         ד.         ריבית משוק ההון שנקבע לה מס מוגבל.

         ה.         פיצויי פיטורין.

לסיום אני מדגיש כי דמי הביטוח הלאומי והבריאות המשולמים על ההכנסות הפסיביות אינן מזכות אותנו האזרחים בגמלאות ועל כן צריך לתקן את החוק ולתת  ביטוי בהגדלת הגמלאות למי שמשלם דמי ביטוח על הכנסותיו שלא מעבודה.

אני מציין שאין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת מקצועית הוא נכתב בתמציתיות ולפני כל החלטה חשובה בעניינים אלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע.

טפסים שימושיים לביטוח הלאומי –  תיקון מקדמות    אישור המעסיק על השכר    בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה עצמאי

בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה שכיר    דין וחשבון רב שנתי    דמי אבטלה    הצהרת עובד למעסיק משני    הצהרת עובד למעסיק משני 2

טופס ב.ל. גבייה הק    טופס ב.לאומי ניכויים הק    טופס תיאום דמי ביטוח    שאלון ידועים בציבור    תביעה לדמי לידה   תביעה לדמי פגיעה טופס מילוי דמי תאונה אישית טופס ויתור סודיות