hero-pic

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה חקיקה

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה חקיקה | ארז מדמוניארז מדמוני

שינוי חקיקה מהותי בנושא הדיווח והצגת תלושי השכר מינואר 2009.

ביום 1/2/2009 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת השכר, אשר קובע הוראות חדשות ודרמטיות, בשלושה נושאים עיקריים:

החובה לספק לכל עובד תלוש שכר, אשר כולל פירוט לגבי כל זכויותיו.

החובה לתעד את ימי ושעות העבודה המדויקות של כל עובד, באופן שלראשונה, הנטל להוכיח את שעות  העבודה  יועבר אל המעביד.

דרכי ניכוי מהשכר והעברתו ליעדו, וכן החמרה משמעותית של הענישה על מעסיקים ועל מנהלים,אשר יפרו  איזה מהוראות החוק.

על פי חוק הגנת השכר חייב מעסיק לנהל פנקס שכר אודות השכר ששילם לעובדיו.

פעולה זו מתבצעת על-ידי מרבית המעסיקים באמצעות מערכת ממוחשבת לחישוב שכר.

כל הרישומים בפנקס עומדים למבחן של בתי הדין לעבודה כאשר מתברר סכסוך בין המעסיק לעובד.

חשוב לדעת שממועד זה נטל ההוכחה לתשלום או לאי תשלום של חופשה , שעות עבודה , הבראה , שעות נוספות וכיו"ב  חלה על המעסיק ולא על העובד.

מעסיק שמגיע לבית הדין ולא ניהל פנקס שכר  ופנקס חופשה  ומתחיל לספר סיפורים דינו נחרץ להפסיד שכן גם נקבע שלפנקסים תהיה משמעות ראייתית.

על פי התיקון החדש יכלול פנקס השכר ותלוש השכר נתונים מפורטים כגון פרטיים אישיים , וותק מצטבר במקום העבודה או וותק מצטבר אצל המעסיק לפי הגבוה , תאריך תחילת עבודה , מס' ימי העבודה בחודש , שעות העבודה בחודש , השכר הרגיל שסוכם , השכר עבור שעות נוספות , השכר עבור עבודה אחרת , שכר הבסיס שעבורו זכאי העובד לתנאים סוציאליים , התנאים הסוציאליים שסוכמו ,דמי חופשה ליום והיתרה שלה זכאי העובד , דמי מחלה ליום ויתרת דמי המחלה שלא נוצלה , ומהו ערך השכר לשעה במקרה של עובד שעתי.

חלה החמרה בחובות המעסיק  בקשר לכספים שנוכו מהעובדים והועברו לקרנות פנסיה ורשות המיסים.

לגבי תשלום השכר בפועל נקבע כי יש לציין את הסכום הכולל ברוטו, הסכום הכולל נטו, דרך התשלום (כאשר מדובר בהעברה בנקאית יש לציין מס' החשבון ופרטי הבנק).

בתלוש צריך גם  לציין את שיעורו של שכר המינימום החודשי והשעתי, לפי חוק שכר מינימום , ללא קשר לשכר שמרוויח העובד.

כמו כן נקבע על מסירת תלוש שכר ממולא על כל פרטיו כנ"ל לידי העובד ולא יאוחר מה – 9 לחודש.

דבר נוסף שתוקן בחוק זה הוא חיובו של המעסיק לרשום באופן שוטף את שעות העבודה בפועל של כל עובד מידי יום.

הברירה היחידה לדעתי ליישום ההוראה היא שימוש בשעון נוכחות אלקטרוני גם למעסיקים קטנים.

החלופה לשעון נוכחות שנקבעה בחוק היא רישום ידני של שעות העבודה בכתב ידו של כל עובד על גבי גיליון נוכחות וחתימת המעסיק כאישור לכך.

יש לשמור את כל התיעוד בעניין דו"ח השעות שמפיק השעון או התיעוד הידני למשך 7 שנים לפחות.

עד היום,עובד אשרהגיש תביעה לגמול שעות נוספות, נאלץ לשאת בנטל ההוכחה לעצם קיומן של השעות הנוספות ולמועדים המדויקים, בהם ביצע אותן. ממועד כניסתה לתוקף של הוראת החוק החדשה – מעביד, אשר לא יערוך רישום כאמור ולא יציין בתלוש השכר את ימי ושעות עבודתו של העובד – ישא בנטל להוכיח שהעובד לא עבד בשעות הנוספות, הנטענות על-ידו.

מעביד אשר לא יוכיח שהעובד לא ביצע את השעות הנוספות הנטענות, יהיה חייב לשלם לעובד עד 15 שעות נוספות בשבוע ועד 60 שעות נוספות בחודש.

הקנס שנקבע בחוק העונשין על אי מילוי הוראות החוק הוא סך של 13,050 שקל.

החוק מטיל אחריות פלילית גם על נושא משרה בתאגיד (כלומר על כל שותף, מנהל או בעל תפקיד אחר, האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה), אשר לא יוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.
כמו כן, בהליך אזרחי, בית הדין לעבודה מוסמך לקבוע פיצוי לעובד על כל הפרה כאמור, בכל סכום שימצא לנכון.

האתר נבנה ע"י ניסן עובדיה AAA --- אחסון אתרים
נגישות