hero-pic

דמי הבראה

דמי הבראה | ארז מדמוניארז מדמוני

 

דמי הבראה הזכות לקבלם, יציאה בפועל והתשלום.

בין החודשים, יוני-ספטמבר, בכל שנה, קמה לעובדים השכירים הזכות לקבלת דמי הבראה.

הזכות של העובד לקבל דמי הבראה, מוסדרת בצו הרחבה הקובע הוראות הנוגעות לעצם הזכות והיקפה. הצו קובע את מספר ימי ההבראה להם זכאי עובד כל שנה בהתאם למספר שנות הוותק שלו בעבודה. להלן טבלה המפרטת את ימי הזכאות במגזר הפרטי:

שנה

1

 2 – 3

 4 – 10

11 – 15

16 – 19

 20 ומעלה

מס' ימים

5

6

7

8

9

10

עוד נקבע בצו כי:

 עובד במשרה חלקית יקבל דמי הבראה באופן יחסי להיקף משרתו.

 1. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו.
 2. עובד לא נדרש להוכיח השתתפות בנופש כתנאי לתשלום דמי הבראה.
 3. דמי ההבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ יוני-ספטמבר, אלא אם נהוג אחרת במקום  העבודה.
 4. בקביעת תקופת הזכאות שעליה משלמים דמי הבראה, לא תובא בחשבון היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד.
 5. מחלה או תאונת עבודה – אין התייחסות בצו ההרחבה לתקופות היעדרות אלה, ולכן מדובר בשאלה של פרשנות. אחת הפרשנויות, היא שאם מדובר במחלה בתשלום, או בפגיעה בעבודה, שעליה מקבל עובד דמי פגיעה מהביטוח הלאומי, זכאי העובד לצבירת הבראה בגין תקופות היעדרות אלה.  מנגד, אם מדובר במחלה, או בתאונת עבודה, שבגינן לא מקבל העובד כל תחליף שכר מהמעסיק, או מהביטוח הלאומי, יש לראות בתקופות אלה חופשה ללא תשלום, שלא תזכה את העובד בהבראה.
 6. תקופת חופשת הלידה תובא בחשבון באופן מלא.
 7. גם במקרה שהעובד מתפטר יש לו את הזכות לקבל את יתרת דמי ההבראה המגיעים לו.
 8. לאחר סיום יחסי עובד ומעביד , עובד יהיה זכאי לדמי הבראה לגבי תקופה של עד שנתיים  לפני תום תקופת עבודתו ולא יותר מכך. כל עוד לא הסתיימו יחסי עובד ומעביד זכאי העובד לקבל את דמי ההבראה המגיעים לו עד לתקופה של 7 שנים אחורה.
 9. התעריף לכל יום עבודה במגזר הפרטי ביולי 2012  עומד על סך של 371 שקל ברוטו.

יציאה בפועל לנופש במקום תשלום ישיר

 1. ישנם מעסיקים רבים, הנוהגים להוציא את עובדיהם לנופש בפועל, על חשבונם, כתחליף לתשלום דמי הבראה לכל עובד.
 2. כל עובד הסכים במפורש כי קבלת ההטבה הנה על חשבון תשלום דמי ההבראה המגיעים לו. שיעור ההטבה שתינתן לכל עובד יהא לפחות שווה ערך לדמי ההבראה המגיעים לו  על פי היקף משרתו ומספר שנות עבודתו במקום העבודה.
 1. עקרונית אין כל בעייתיות בהסדר זה, בין מעסיק לבין עובדיו, אך רצוי שיתמלאו התנאים שלהלן:
 2. רצוי שהסכמה זו תיעשה בכתב ותכלול פירוט סכומים ואז יהיה ברור לכל עובד על מה בדיוק הוא מוותר תמורת ההטבה.
 1. מדובר בנופש על כל המשתמע מכך, ללא שילוב של השתלמות, הרצאות מקצועיות וכדומה.

תשלום חודשי של דמי ההבראה

 1. במקרה שמעסיק נוהג לשלם דמי הבראה מידי חודש בחודשו עליו להקפיד על שני דברים:
 1. להתחיל בסידור זה רק עם עובדים בעלי וותק של שנה ויותר או להחתים עובדים חדשים על  מסמך לפיו במקרה שבו לא ישלימו שנת עבודה, יוכל המעסיק לנכות את התשלומים  ששילם להם על חשבון דמי הבראה מכל סכום שיהיה חייב להם במועד ניתוק היחסים.
 2. התשלומים החודשיים יהיו בשיעור מדויק בהתאם לערך יום ההבראה, וותק העובד                                הרלוונטי ליום קביעת הסכום החודשי , לא יותר ולא פחות , שאם לא כן בית הדין לעבודה עלול לקבוע כי מדובר ברכיב שכר פיקטיבי שהינו חלק משכר היסוד לכל דבר ועניין.

לסיום אציין כי דמי ההבראה או קבלת הטבה במקום הם תשלום חייב במס הכנסה ודמי ביטוח ללא פטור כלשהוא.

האתר נבנה ע"י ניסן עובדיה AAA --- אחסון אתרים
נגישות