hero-pic

מיסוי התא המשפחתי

מיסוי התא המשפחתי | ארז מדמוני

עבודה ומיסוי בתא המשפחתי.

 עבודה של בני זוג בעסק משותף או של בני משפחה סבים , הורים , אחים ודודים היא עניין שכיח.

חוקי המס דנים במיסוי התא המשפחתי בענייני מס הכנסה , מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי.

במאמר זה אנסה להביא בפניכם בקצרה ובתמציתיות שלוש סוגיות הדנות במיסוי התא המשפחתי במס הכנסה.

 

סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה.

עד שנת 2004 הייתה הכנסת בן או בת הזוג מהעסק המשותף נחשבת כהכנסת "בן הזוג הרשום"  ולא היו בגין ההכנסה הטבות מס כלשהן.

החל משנת 2004 ולאחר מאבקים משפטיים שהובילו לחקיקה בנושא , זכאים בני זוג שיעשה לטובת בן או בת הזוג שעובדים בעסק והם אינם "בן הזוג הרשום" , חישוב מס נפרד על הכנסה של כ- 48,960 שקל בשנה , נכון לשנת המס 2012.

ההטבה בשיעורי מס גבוהים מתבטאת בחיסכון של אלפי שקלים.

התנאים – עבודה למשך 10 חודשים בשנה לפחות , 36 שעות עבודה בשבוע לפחות , בית העסק אינו בבית המגורים , אין הכנסות נוספות ממשכורת או עסק , מסירת הודעה למס הכנסה.

גם במסגרת פעילות עסקית של חברה בע"מ לא תותר לצרכי מס הכנסה משכורת לבן או בת הזוג שמעל 48,960 שקל בשנה אם לבני הזוג שליטה בחברה.

סעיף 64(א) לפקודת מס הכנסה

ניתן לראות בחברה, לצורך מס בלבד, כ"חברה משפחתית". ככלל, חברה משפחתית הינה חברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה אחת ואשר ככלל הכנסתה החייבת של החברה המשפחתית והפסדיה ייחשבו כהכנסתו או הפסדו של "הנישום המייצג". 
הסיבות העיקריות להפוך לחברה משפחתית הן שלוש:

1. מיסוי  בהתאם לשיעורי המס של היחיד.
2. אין חיוב במס בעת חלוקה בפועל של דיבידנד מהחברה לנישום המייצג.
3. הפסדי החברה המשפחתית, בתנאים מסוימים, ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתו של הנישום המייצג.

יש לציין כי על פי הוראות סעיף 64א לפקודה, את הבקשה להיחשב כחברה משפחתית יש להמציא לפקיד השומה לא יאוחר מ"חודש" לפני תחילת שנת המס הבאה. בהקשר זה יצוין כי חברה יכולה לחזור בה מדרישתה להיות מסווגת כ"חברה משפחתית" באמצעות מתן הודעה עד למועד הגשת הדוח השנתי לאותה שנת מס. במקרה כזה לא תוכל חברה כאמור לחזור ולהיות חברה משפחתית לפני תום שלוש שנות מס משנה שבה חדלה להיות חברה משפחתית. 
סעיף 28 (א) לפקודת מס הכנסה

בין בני זוג נשואים ניתן לבצע קיזוז הפסדים.

סעיף 28(א) לפקודה קובע כי הפסד שנוצר ב"עסק" או ב"משלח יד" בשנת מס מסוימת ושאילו היה רווח, היה נישום על-פי הפקודה, ניתן לקיזוז כנגד סך כל הכנסתו החייבת של אותו אדם ממקורות אחרים באותה שנת מס. למעשה, יכולת הקיזוז של הפסד עסקי שוטף היא רחבה במיוחד ומשתרעת על כלל ההכנסה החייבת של הנישום באותה שנת מס מכל מקור שהוא.

אם לאחר קיזוז ההפסד העסקי בשנת המס, כאמור, נותרת יתרת הפסד, תועבר אותה יתרה לקיזוז לשנים הבאות וזאת לפי הוראות סעיף 28(ב) לפקודה. סעיף זה קובע שתי מגבלות לצורך קיזוז ההפסדים. המגבלה הראשונה קובעת, כי יש לקזז את ההפסד בשנת המס הראשונה בה ניתן לקזזו. המגבלה השנייה קובעת כי ההפסד העסקי יותר לקיזוז כנגד סך ההכנסה החייבת מעסק או משלח יד, לרבות רווח הון בעסק או במשלח יד, כאשר במסגרת רווח ההון נכלל שבח מקרקעין בעסק.

אציין כי באחרונה התווספה לחוק אפשרות קיזוז נוספת של הפסדים עסקיים מועברים וזאת כנגד הכנסה ממשכורת, בהתקיים תנאים מסוימים. הסעיף נועד לאפשר לשכירים לקזז הפסדים עסקיים מעסק שהם חדלו להפעילו.

ולענייננו במקרה של הפסד עסקי שוטף  כדאי להפעיל את סעיף 65 לפקודת מס הכנסה ולבקש חישוב מס מאוחד.

כתוצאה מהחישוב המאוחד, בשנה שנוצר ההפסד יקוזז ההפסד  מהכנסת בן או בת הזוג ממשכורת ונקבל בחזרה  את המס שנוכה במקור ממשכורתו של בן או בת הזוג.

 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת מקצועית ולפני כל החלטה חשובה בעניינים אלה יש לקבל ייעוץ פרטני.