hero-pic

חשוב לדעת !

חשוב לדעת ! | ארז מדמוני

טיפים בנושאי מס הכנסה וביטוח לאומי

לעצמאיים ומנהלי חברות

פעולות בסוף השנה להקטנת נטל המס:

דחיית הכנסות:

למי שמדווח על בסיס מצטבר, עליו לדחות את ביצוע העסקאות בפועל.

למי שמדווח על בסיס מזומן, עליו לדחות את הגבייה לתחילת השנה הבאה.

דמי שכירות כדאי לשקול את דחיית גבייתם, כשיש רווחים, או את הקדמת גבייתם – כשיש הפסדים מעסק.

הקדמת הוצאות:

למי שמדווח על בסיס מצטבר,  להקדים את קבלת השירות בפועל לפני תום השנה.

למי שמדווח על בסיס מזומן,  להקדים את התשלום בגין העסקה כנ"ל.

מכירת נכסים עסקיים:

מגבלת הזמן לקיזוז הפסד הון עד תום 7 שנים מיום שנוצר, הוסרה. הפסד הון מיום 1/1/96 ניתן לקזז ללא מגבלת זמן.

במידה ויש בעסק רווח הון כדאי להקדים מכירת נכס שיניב הפסד הון לצורך הקיזוז. השבתת נכס שיצא משימוש תגרום להפסד.

מלאי סחורה:

הצגת המלאי בדו"ח לפי שוויו בשוק או עלותו, לפי הנמוך,(כדאי לבצע פעולות להוכחת שווי שוק נמוך).

השמדת פריטי מלאי מת תוך מתן הודעה בכתב לשלטונות המס.

חובות אבודים:

להתאמץ בניסיונות גבייה תוך איסוף המסמכים להוכחת החובות שהנם אבודים,(ניירת מהוצל"פ,עורכי דין, ח. גבייה וכו').

הפרשי שכר לעובדים וקופת פיצויים:

תשלום התחייבויות לעובדים כגון חופשה, הבראה, בונוס, במשכורת דצמבר.

מכיוון שהוצאות הפיצויים מוכרות רק בביצוע התשלום בפועל, ניתן להפקיד את כספי הפיצויים בקופ"צ אישית של העובד.

כמו כן יש לבחון השלמת ההפקדה לקופ"צ האישיות של העובדים בגין התחייבות לפיצויים שנים קודמות.

הפקדות לקופת גמל, קרן השתלמות, וביטוח חיים.

ההפקדה לקרן השתלמות וקופת גמל בגבולות המכסימום שבתקנות, מוכרות כהוצאה גם לחישוב דמי הביטוח הלאומי.

כדאי לנצל את ההפרשות המכסימליות בהתאם לצפי ההכנסה החייבת של כל שנה.

תשלומים לביטוח לאומי:

התשלומים לביטוח לאומי מוכרים כהוצאה בשיעור של 52%. כדאי לשלם מקדמות בהתאם להכנסה הצפויה, ולשלם חובות עבר לפני תום שנת המס. במידה והחוב משולם באמצעותכרטיס אשראיבמס' תשלומים עדיין הניכוי ניתן בשנה השוטפת.

כדאי לשלם את מקדמת דצמבר כבר בתוך השנה, במקום ב- 15 לינואר שנה הבאה.

הנחיה זו אינה רלוונטית למי שמשלם מקדמות בהוראת קבע.

בעלי שליטה:

במידה וקיים הפסד בחברה, כדאי למשוך משכורת בגובה התקרה שאינה חייבת במס.

במידה והחברה רווחית, כדאי לקבל החלטה לגבי חלוקת הרווח כמשכורת, דיבידנד, החזר הלוואה וכו', וכן לגבי עיתוי החלוקה. את ביצוע ההחלטות ניתן לבצע עד סוף חודש מרץ של השנה החדשה.

בעלי שליטה שחברתם הפסיקה לפעול מחמת הפסד:

במקום העבודה החדש כדאי שהחברה המפסידה תיתן חשבונית, הרווח יקוזז מההפסד והבעלים ימשוך כהחזר הלוואת בעלים.

כדאי לשקול  לפצל את ההכנסה , חלקה כמשכורת בתקרת מינימום והאחר של החברה וזאת כדי לא להיחשב כאדם לא עובד ועל מנת לשמור זכויות סוציאליות במקום העבודה החדש.

רכישת חברות מפסידות:

ניתן לרכוש חברה קיימת שיש לה הפסד לשם קיזוז ההפסדים שהצטברו בה מרווחים בעתיד.

רצוי שלחברה הנרכשת יהיו רכוש והתחייבויות כדי שהרכישה לא תיחשב כעסקה מלאכותית וכן כדאי שהחברה תמשיך את פעילותה הקודמת לפחות בהיקף חלקי.

מידע כללי:

פחת והפחתות:

רווח הון ריאלי שנוצר ממכירת נכס ניתן לפריסה של עד 4 שנים. הפריסה כדאית למי שהמס השולי שלו בעבר היה נמוך יותר.

שיפורים בנכס מושכר מופחתים בתקופה של 10 שנים. בשנת עזיבת הנכס ניתן לנכות כהוצאה את יתרת השיפור שלא הופחתה.

ביטוח לאומי:

כדאי לפצל את ההכנסה בין בני זוג לצורך הביטוח הלאומי (כאשר בת הזוג עובדת בעסק יחד עם בן הזוג) ולחסוך דמי ביטוח.

באופציה הנ"ל לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד לעניין ביטוח לאומי. במידה וקיימים יחסי עובד ומעביד בין בני הזוג אפשרי גם לרשום תלוש משכורת. לעניין מס הכנסה, יש להתחשב בסעיף 66(ה) לפקודה המגביל את גובה השכר הזכאי לחישוב מס נפרד.

הפסדים:

הפסד מעסק שנוצר בשנת מס ניתן לקיזוז מכל מקור הכנסה אחר באותה שנה,(לא מקוזזת הכנסה פטורה ממס).

אם צפוי הפסד מעסק בשנה הראשונה ויש הכנסות אישיות חייבות במס כדאי לשקול הפעלת העסק כעסק יחיד ולא כחברה.

כללי:

בפתיחת קרן השתלמות רצוי לפתוח מס' קרנות בסכומים פעוטים וללא הוראת קבע ככלי לתכנון מס.

למי שמשכיר נכס ששימש אותו לייצור הכנסה מעסק למעלה מ- 10 שנים, זכות לחישוב מס נפרד וניצול של כל מדרגות המס.

 

  לינקים לסימולטורים ומחשבונים ברשת 

נגישות